Menu
0
0

Reklamace

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců od převzetí zboží, pokud není u výrobku uvedeno jinak.
Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :
   

  • Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
  • Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
  • Výrobek byl poškozen působením živlů.
  • Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
  • Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.
  • Pokud před tapetováním nebyla použita penetrace.

Upozornění:
při reklamaci tapet je doporučeno reklamovat celou tapetu, nikoliv jejich kus. Při rozbalení je nutno přemotat a překontrolovat celý pás tapety. Pokud z tapety bude odstřihnut kus, nebo bude tapeta rozstříhána, nebo bude-li chybět informační štítek tapety, může být reklamace zamítnuta nebo odpočítána poměrná část jako náklad na vrácení zboží do původního stavu, což může být až 100% z ceny zboží. Tuto informaci nám poskytla ČOI.

Postup při reklamaci:

  • Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem nebo jakkoliv jinak
  • Zboží zašlete nebo dopravte jakkoliv jinak na naši adresu s písemným popisem reklamace, nezapomeňte na kopii faktury.
  • Do zásilky uveďte důvod reklamace a nejlépe přiložte kopii daňového dokladu.


Reklamované zboží odeslané dobírkou nebo na jinou adresu nebude převzato.
Adresa pro zaslání nebo předání reklamace: AS ROVI, s.r.o., se sídlem Hálkova 1598, 53901 Hlinsko

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího uplatnění.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka:

Kupující má dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní. Lhůta k odstoupení běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Toto právo platí pro nákupy fyzických osob - spotřebitelů, nikoli podnikatelů, kteří nakupují v rámci své podnikatelské činnosti . Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme o Vás dodržení níže uvedených podmínek.

Zašlete nám zboží s například písemnou zprávou obsahující informaci o odstoupení od smlouvy + kopie faktury.
V případě, že v balíku nebudou potřebné dokumenty, může dojít k recyklaci balíku.

Zboží posílejte pokud možno doporučeně (nikoliv na dobírku), doporučujeme pojistit. Odstoupíte-li jako kupující - spotřebitel od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali, stejným způsobem. Přijaté peněžení prostředky Vám vrátíme jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím budete souhlasit a pokud Vám tím nevzniknou další náklady.

V případě nesplnění některé ze zákonných podmínek pro platné odstoupení od smlouvy neakceptujeme odstoupení od spotřebitelské smlouvy, a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Zboží posílejte na adresu: AS ROVI, s.r.o., se sídlem Hálkova 1598, 53901 Hlinsko. Nikoliv však jako dobírku!

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).